ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์
Search
Search

0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

Search

โทร. 0 2634 9981-4

พีระมิดความสะอาดของพลาสติก

ความสะอาดของพลาสติกแต่ละชนิดนั้น มีความแตกต่างกัน โดยจากพีระมิดด้านบนสุดเป็น PVC ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีลักษณะขุ่นทึบ มีความสะอาดน้อยที่สุด ในส่วนของพลาสติก PU, PS นั้น มีความแข็ง และเปราะแตกง่าย จึงต้องผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งาน พลาสติกในชั้นต่อมาเป็น PET ซึ่งเป็นพลาสติกใส ใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม และพลาสติก PP และ PE เป็นพลาสติกที่ทนต่อสารเคมี ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร ในตำแหน่งฐานของพีระมิด คือ พลาสติกชีวภาพ (Biobased Polymer) เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดมากที่สุด แต่พลาสติกประเภทนี้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทันที เช่น ยางธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางเคมี ซึ่งเมื่อนำมาใช้งาน จะทำให้ยางธรรมชาติหมดสภาพความบริสุทธิ์อย่างที่เคยเป็น ดังนั้นจึงจัดได้ว่า PE และ PP เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

โดยในปัจจุบัน มีพลาสติกอีกมากมายหลายชนิด แต่พีระมิดนี้แสดงถึงคุณสมบัติของพลาสติกหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กระบวนการในการผลิต วัตถุดิบ หรือแม้แต่การใช้สารเติมแต่งที่มีความพิเศษแตกต่างกันออกไป

มั่นใจได้ในคุณภาพ ความสะอาดที่ผ่านท่อไซเลอร์

ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทำให้ท่อทุกเส้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ท่อไซเลอร์ยังผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ BS 1387 / 85 CLASS M (BSM) ทำให้มั่นใจได้ว่าท่อทุกเส้นมีความหนาของเหล็กตามมาตรฐาน และผ่านการชุบสังกะสีที่หนากว่าปกติ นอกจากนั้นไซเลอร์ยังมีการพัฒนาการของสินค้าด้วยการเพิ่ม PE Powerder Coated เคลือบผิวท่อ เพื่อป้องกันสนิมด้านนอกอีกชั้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ส่วนเรื่องความสะอาดนั้น ท่อไซเลอร์ผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐาน BS 6920 PART II ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานท่อน้ำ ที่มีความเข้มงวดสูงสุดมาตรฐานหนึ่งในโลก โดยห้องทดลองชั้นนำ NUTEK System Co.,Ltd

ตารางแสดงปริมาณโลหะของน้ำที่ไหลผ่านท่อไซเลอร์

• ท่อไซเลอร์ ผ่านมาตรฐาน ที่ไม่ทำให้รสชาติ สีและความใสของน้ำเปลี่ยนไป (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน)
• ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน) ต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่ 20 - 500 เท่า
• ปริมาณการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในน้ำ (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน) ต่ำกว่ามาตรฐานถึง 13
  เท่า และไม่ปรากฎสารปนเปื้อน หรือสารพิษใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงสารก่อมะเร็งต่างๆ จากน้ำที่นำมาตรวจสอบ

รูปตารางการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

รูปตารางการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
รูปตารางการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

การตรวจสอบมาตรฐาน

• ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้ มาตรฐาน BS 6920 Part II
• ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเครื่อกลภายใต้มาตรฐาน BS 1387/85 Class Medium
• ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านการตรวจสอบโดย NUTEK System Co.,Ltd ทั้งภายใต้มาตรฐาน BS 6920 Part II และ BS 1387/85 Class Medium ซึ่ง NUTEK System เป็นห้องทดลองที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลฮ่องกง สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ส่งน้ำที่จะนำไปใช้งานของรัฐในฮ่องกง